Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005.

Falus Iván – Kelemen Elemér szerk.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005. Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006.

I. A NEVELÉSTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

Bábosik István: Nevelés a tudásalapú társadalomban

Csíkos Csaba: A metakogníció pedagógiai értelmezése

Vámos Ágnes: A pedagógia és a nyelv

Forray R. Katalin: Romológia a nevelésszociológiában

Zászkaliczky Péter: A (gyógypedagógiai antropológia mint a (gyógy)pedagógia bázisdiszciplínája

M. Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Fekete pedagógia. Diszfunkcionális pedagógiai hatások az iskolában

II. NEVELÉSTÖRTÉNET

Kéri Katalin: Lépések a valóban egyetemes neveléstörténet felé

Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva: A gyermekkor narratívái

Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése az oktatásban

Gordosné Szabó Anna: Szabadkőműves magyar gyógypedagógusok a 19. és 20. századfordulóján

Brezsnyánszky László-Vincze Tamás: Folytonosság és megszakítottság a Debreceni Egyetem neveléstudományi iskoláinak tudósképző tevékenységében

III. TANTERV ÉS OKTATÁS

Bárdossy Ildikó: A curriculumfejlesztést megalapozó curriculumelméleti kérdések és főbb kutatási területek

Vass Vilmos: A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata és implementációja

Ballér Endre: Napjaink hazai tantervi változásainak margójára. – szubjektív széljegyzetek a NAT tartalmi szabályozásához

Báthory Zoltán: Alternativitás akkor és most – megjegyzések egy pedagógiai fogalom változásaihoz

Vári Péter – Mátrai Zsuzsa: Mitől jó az iskola? A hozzáadott pedagógiai érték számításának jelentősége az országos kompetenciamérésekben

Józsa Krisztián: A képességek és motívumok kölcsönös fejlesztésének lehetősége

Balogh László: Iskolai tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

Németh Balázs: Lifelong learning és a magyar EU-integráció

Cserné Adermann Gizella- Sulyok Tamás: Az önirányított tanulás és a felnőttképzés

Ádám Anetta – Knausz Imre: Adalékok a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium kulturális arculatához

IV. FELSŐOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS

Lukács Péter: Autonómia és üzemszerűség a felsőoktatásban: úton az „akadémiai kapitalizmus” felé?

Polónyi István- Vágyak és valóság. A hazai felsőoktatási intézmények gazdasági autonómiájának kérdése az ezredfordulón

Kozma Tamás- Pusztai Gabriella: Hallgatók a határon. Észak-alföldi, kárpátaljai és partiumi főiskolások továbbtanulási igényei összehasonlító vizsgálata

Pentelényi Pál: Algoritmikus szemléletű tanítás-tanulás az információs társadalomban – következtetések a pedagógusképzésre