2013. évi határozatok

1/2013. (II.01.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyhangúan elfogadja a XII. Országos Neveléstudományi Konferencia beszámolóját, egyben köszönetet mond Benedek Andrásnak a konferencia sikeres megszervezéséért.

 

2/2013. (II.1.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyhangúan elfogadja a XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia előkészületeiről szóló beszámolót, valamint egyetértve a szervezőbizottsággal, arra kéri fel a szervezőket, hogy továbbra is az akadémiai értékrend szerint folytassák a konferencia szervezését.

 

3/2013. (II.1.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság 11 erre jogosult tagja titkos szavazással, Gyarmathy Éva habitusáról nemlegesen foglalt állást.

 

4/2013. (II.1.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság a beérkezett pályázatokat sorrendbe szedve a következő módon támogatja:Folyóiratok: 1. Magyar Pedagógia; 2. Educatio; Könyvek: 1. Kozma Tamás – Perjés István: Új kutatások a neveléstudományokban; 2. D. Molnár Éva: A tanulás önszabályozása; 3. Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában. Az első helyen szereplő pályázatokat a Bizottság a teljes összegben javasolja támogatásra.

 

5/2013. (II.1.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság a beérkezett pályázatokat (Molnár Béla, Szarka Emese) egyhangúan támogatja.

 

1/2013. (VI.28.) PTB határozat

A Bizottság támogatja Dömsödy Andrea köztestületi tagsági kérelmét

 

2/2013. (VI.28.) PTB határozat

A Bizottság támogatja hogy a PTB ajánlja az ONK Programbizottság számára, hogy az ONK 0. napján Halász Gábor előadása is kerüljön be a programba.

 

3/2013. (VI.28.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság az MTA II. Osztálya számára az alábbi 10 tételből álló listát fogadta el (ABC sorrendben).

Nevelés- és oktatáslélektan

Nevelés- és oktatásszociológia

Neveléselmélet, nevelésfilozófia

Neveléstörténet

Oktatásgazdaságtan, oktatásigazgatás

Összehasonlító pedagógia

Speciális pedagógiák

Tanítás- és tanuláselméletek (didaktika)

Tantárgypedagógiák

Sajátos pedagógiai szakterületek

 

4/2013. (VI.28.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság támogatja azt a javaslatot, hogy a neveléstudományi doktori képzésről szóló előterjesztést annak átdolgozása után tárgyalja meg a Bizottság.

 

 

1/2013. (XII.13.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyhangúan elfogadja a XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia beszámolóját. A konferenciát sikeresnek ítéli meg (kiemelve a magas részvételi arányt, a külföldi előadókat, video-közvetítést). Továbbra is problematikusnak tartja viszont a permanens konferencia-részvételt.

 

2/2013. (XII.13.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyhangúan elfogadja a XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia szervezéséről szóló előterjesztést. Tóth Zoltán előterjesztése megfelelően indokolt, szakmai és gyakorlati érvekkel alátámasztottnak tartja a Bizottság. A PTB felkéri Tóth Zoltánt, hogy vesse egybe a tudományos programbizottságról írottakat a javasolt személyekkel, meghívottakkal.

 

3/2013. (XII.13.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság egyhangúan elfogadja Jancsák Csaba, Kálmán Anikó, Németh Nóra és Pirka Veronika köztestületi tagságba való felvételének kérelmét.

 

4/2013. (XII.13.) PTB határozat

A Pedagógiai Tudományos Bizottság felkéri Németh Andrást, hogy szerkesszen kötetet a szimpózium előadásaiból, és ezt terjessze a PTB elé. A PTB megállapítja, hogy a tudományos szimpózium jelentős volt, így a PTB elfogadta, hogy a tudományos szimpóziumokat folytatja. A PTB üdvözölte Kárpáti Andrea újabb szimpózium-kezdeményezését, egyben kéri őt, hogy a felvetett kérdéseket figyelembe véve terjesszen elő egy tematikusan részletezetett, előadói javaslatokat is tartalmazó javaslatot.