Pécsi Akadémiai Bizottság

A szakbizottság küldetése, célja

Figyelemmel kíséri és segíti régiója tudományos tevékenységét. Kiemelt szerepe van az új tudományos eredményeknek a társadalom számára történő közvetítésében, a régió tudományos életének szervezésében, a régió tudománypolitikai stratégiájának kidolgozásában.

Számon tartja a tudományos kutatóhelyeket, egyetemi és más tudományos műhelyeket, továbbá az azokon kívül működő kutatókat. Kapcsolatot épít a határon túli magyar tudományos műhelyekkel és kutatókkal (illetékességi területe: Ausztria, Horvátország, Szlovénia), támogatja a határon túli magyar tudományosságot. Tevékenységébe bevonja a régiója szerinti külső köztestületi tagokat és azokat, akiknek kutatási témája kapcsolódik a régióhoz.

Támogatja a tudományos kutatókat, a tudományos utánpótlás nevelését. Pályázatokat írhat ki és díjakat ítélhet oda. Helyszínt biztosít PhD. védésekhez, konferenciákhoz.

Tudományos munkákat jelentet meg tevékenysége köréből. Könyvkiadásra javaslatot tesz az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának a tudományterületileg illetékes tudományos osztály kiadási tervének keretében.

Kiemelt szerepet szán régiója felsőoktatási intézményeivel, megyei és városi önkormányzataival, a megyei kamarákkal való együttműködésnek. Kapcsolatot épít a régió közoktatási intézményeivel.

Szakbizottságokat, ezeken belül pedig munkabizottságokat hoz létre, melyek tudományos üléseket szerveznek. A PAB szakbizottsági rendszere az MTA mindenkori osztályszerkezetével azonos.

Bizottságai révén kapcsolatot épít és tart fenn az MTA tudományos osztályaival és azok tudományos bizottságaival, valamint az MTA területi bizottságaival.

Lehetőséget teremt arra, hogy a tudomány művelői kifejtsék szakmai véleményüket helyi és országos jelentőségű tudományos kérdésekben, részt vegyenek az akadémiai döntések, vélemények kialakításában, érvényesítésében.

A tudományos eredmények gazdasági hasznosulásának elősegítése érdekében kapcsolatot tart a régió gazdasági szereplőivel:

  • közreműködik a régió kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek és szabad kutatási kapacitásainak bemutatásában;
  • közreműködik a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítésében a kutatóhelyek számára;
  • közreműködik a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi pályázati együttműködés elősegítésében;
  • megkeresés esetén a szakbizottságok és azok munkabizottságainak bevonásával véleményt nyilvánít működési területének fejlesztési kérdéseiben.

A tudósok és a tudomány iránt érdeklődők személyes kapcsolatának megteremtése, elmélyítése érdekében klubot működtet tudományos, kulturális és közéleti kérdések kötetlen megvitatására. A PAB ”Tudós Klubja” egyesületként működik. A Klub elnöke évente köteles az egyesület munkájáról a PAB ülésén beszámolni.

A PAB az éves munkájáról írásos összefoglalást készít az MTA rendes Közgyűlése számára.

Az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok alapján a PAB rövid elemzést készít az MTA által a Kormány számára benyújtandó éves tájékoztatóhoz.

A PAB az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok alapján összeállított szakmai anyaggal segíti az MTA elnöke által kétévenként az Országgyűlés elé terjesztendő jelentés elkészítését.

Területi bizottság elnökeKosztolányi György, MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Területi bizottság alelnökei: Bélyácz Iván MTA rendes tagja, egyetemi tanár; Horn Péter, MTA rendes tagja, egyetemi tanár; Katona Tamás, MTA doktora, c. tudományos igazgató

Területi bizottság titkára: Fodor IstvánMTA doktora, dr. habil., egyetemi tanár, tudományos tanácsadó

Munkabizottságok:

Neveléstörténeti Munkabizottság

Az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága 2004-ben alakult. A Munkabizottság feladatának tekinti a Magyar Tudományos Akadémia és a PAB célkitűzéseinek támogatását, a régió tudományos kutatásban és oktatásfejlesztésben érdekelt, nevelés-(és művelődés-)történettel foglalkozó, az azt kutató és oktató szakembereinek összefogását, a fiatal kutatók támogatását, a neveléstörténeti kutatások új eredményeinek széleskörű közzétételét.

A munkabizottság fontosnak tartja az együttműködés megteremtését az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságával  valamint annak Neveléstörténeti Albizottságával.

Szoros kapcsolatokat ápolunk, közös rendezvényeket szervezünk továbbá a VEAB Neveléstörténeti Munkabizottságával és a PAB Pedagógiai Bizottságával, valamint folyamatos kapcsolatot tartunk különböző, neveléstörténeti forrásanyagokat is őrző közgyűjteményekkel és olyan lap- és könyvszerkesztőségekkel, kiadókkal, amelyek támogatni tudják a régió neveléstörténeti kutatási eredményeinek megjelentetését (például: a PTE új, művelődéstörténeti elektronikus folyóirata, a Per Aspera ad Astra, a kaposvári szerkesztésű Képzés és Gyakorlat című folyóirat, a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének új folyóirata, az Autonómia és Felelősség stb.).

A Munkabizottság rendezvényein folyamatos részvételi és szereplési lehetőséget biztosít azoknak a doktorhallgatóknak, akik a PTE BTK ’Oktatás és Társadalom’ Neveléstudományi Doktori Iskolája keretei között, az Oktatástörténeti programhoz kapcsolódva neveléstörténeti kutatásokat folytatnak.

A munkabizottság tervei szerint a régión túlmutató, szélesebb körű tudományos kapcsolatok kialakítására is törekszik, rendezvényeinkről rendszeresen tájékoztatjuk a révkomáromi, beregszászi és kolozsvári, neveléstörténeti kutatásokkal foglalkozó kollégákat.

ElnökAmbrusné Kéri KatalinPhD, dr. habil., tszv. egyetemi tanár

Titkár: Tigyi Zoltánné, PhD, adjunktus

Tagok: Albert Gábor, Bencéné Fekete Andrea, Bertalan Péter, Császár Zsuzsa, Csótiné Belovári Anita, Farkas Claudia, Fischerné Dárdai Ágnes, Hajdicsné Varga Katalin, Huszár Zoltán, Kurucz Rózsa, Molnár-Kovács Zsófia, Simonné Pallos Piroska, Schmelzer-Pohánka Éva, Takács Zsuzsanna Mária, Tancz Tünde, Varga Lajos, Vörös Katalin,

Pedagógiai Munkabizottság

Elnök: Fischerné Dárdai Ágnes, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, főigazgató

Titkár: Arató Ferenc, PhD, egyetemi adjunktus

Tagok: Ambrusné Kéri Katalin, Andl Helga, Barna Viktor, Bálint Ágnes, Bárdossy Ildikó, Bisztricz Anikó, Bús Imre,  Cserti Csapó Tibor, Dezső Renáta Anna, Di Blasio Barbara, Dudás Margit, Forray R. Katalin, Hegyi Sándor, Híves-Varga Aranka, Huszár Zsuzsanna, Húth József, Kis Jenőné Kenesei Éva, Komlósi Ákos, Meleg Csilla, M. Császár Zsuzsanna, Molnár-Kovács Zsófia, Mrázik Julianna, Orsós Anna, Oszetzky Éva, Podráczky Judit,

Területi bizottság által működtetett honlapwww.tab.mta.hu