Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001.

Báthory Zoltán – Falus Iván szerk.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

ELŐSZÓ

I. A NEVELÉSTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

BÁTHORY ZOLTÁN – PERJÉS ISTVÁN: A neveléstudomány a tudományok családjában

ZRINSZKY LÁSZLÓ: A századvég nevelésfilozófiája

NÉMETH ANDRÁS – SZABOLCS ÉVA: A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új kutatási módszerei és eredményei

PUKÁNSZKY BÉLA: A gyermekkortörténeti kutatások főbb tendenciái

KOZMA TAMÁS: Közösségi elszámoltatás az oktatásban

FORRAY R. KATALIN – CS. CZACHESZ ERZSÉBET – LESZN YÁK MÁRTA: Multikulturális társadalom – interkulturális nevelés

POLÓNYl ISTVÁN: Oktatás és gazdaság

II. A NEVELÉSTUDOMÁNY ALKALMAZÁSAI

HALÁSZ GÁBOR: Decentralizáció és intézményi autonómia a közoktatásban

GOLNHOFER ERZSÉBET: Oktatásmenedzsment

BALLÉR ENDRE: A tantervi dokumentumok megváltozott szerepe az oktatás tartalmának szabályozásában és fejlesztésében

FALUS IVÁN: Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében

NAGY MARIA: Tanárok – a világban és az osztálytermekben

NAGY JÓZSEF – ZSOLNAI ANIKÓ: Szociális kompetencia és nevelés

CSAPÓ BENŐ: A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében

OROSZ SÁNDOR: Tudásmérés a XX. század utolsó évtizedében

CSÁNYl YVONNE – PERLUSZ ANDREA: Integrált nevelés – inkluziv iskola

MESTERHÁZI ZSUZSA – GEREBEN FERENCNÉ: A tanulási nehézségek – a nehezen tanuló gyermek

III. A MŰVELTSÉGI TERÜLETEK PEDAGÓGIÁJA

CSÍKOS CSABA – DOBI JÁNOS: Matematikai nevelés

NAHALKA ISTVÁN: A természettudományos nevelés kutatásának és fejlesztésének kérdései

KÁRPÁTI ANDREA: Informatika az iskolában

GAUL EMIL: Vizuális nevelés

HARTAI LÁSZLÓ: Mozgóképkultúra és médiaismeret

LACZÓ ZOLTÁN: Zenei nevelés a közoktatásban

GABNAI KATALIN: A drámapedagógia hazai legitimációja

SUMMARIE