2010. évi határozatok

1/2010. (II.19.) PTB határozat

A bizottság 2010. évi munkaterve: Május 14. Az utolsó három ONK értékelésére felkért ad hoc bizottság beszámolója (Vidákovich Tibor és mtársai); a X. ONK előkészületei; kiadványok, honlap. Szeptember 24. Kihelyezett ülés Pécsett (Forray R Katalin, Meleg Csilla); kiadványok, honlapDecember 10. Oktatáspolitikai aktualitások tudományos szempontból; kiadványok, honlap

 

2/2010. (II.19.) PTB határozat

A bizottság jóváhagyja az Új Kutatások a Neveléstudományokban sorozat 2009-es kötetének előterjesztését az akadémiai publikjációs pályázatra.

 

3/2010. (II.19.) PTB határozat

A bizottság fölhatalmazza az elnökséget szükség szerint rendkívüli ülés összehívására az MTA doktora pályázat(ok) megvitatása céljából.

 

1/2010. (V.21.) PTB határozat

(a) A bizottság – nagydoktori tagjainak állásfoglalása alapján – Vámos Ágnes nagydoktori habitusvizsgálatára Báthory Zoltánt és Nagy Józsefet („tartalék” tagként Szabó László Tamást), (b) Kéri Katalin nagydoktori habitusvizsgálatára pedig Pukánszky Bélát és Donáth Pétert („tartalék” tagként pedig Németh Andrást) kéri föl. A habitusvizsgálókat fölkéri arra is, hogy tegyenek egyeztetett javaslatot a nagydoktori védések bíráló bizottságainak tagjai is. A habitusvizsgálat eredményének ismertetésére és vitájára a következő bizottság ülésen (Pécsi Akadémiai Bizottság, 2010. szeptember 24.) kerüljön sor.

 

2/2010. (V.21.) PTB határozat

A bizottság (a) köszönetét fejezi ki Vidákovich Tibornak az ONK-k alapos számszerű elemzéséért; egyben kéri Ollé Jánost, hogy Vidákovich Tibor ONK-król készített elemzését tetesse föl a bizottság honlapjára. (b) Ugyancsak elismerését és köszönetét fejezi ki az ONK-10 programbizottságának és személy szerint Csíkos Csabának az eddigi előkészületekért; egyben kéri a programbizottságot, hogy a vitában elhangzottakat megfontolva döntsön a fölmerült kérdésekben. (c) Fölkéri Németh Andrást, az ONK-11 programtanácsának elnökét, hogy a következő ülésen Pécsi Akadémiai Bizottság, 2010. szeptember 24) bocsássa vitára az ONK-11 szakmai-tudományos koncepcióját.

 

3/2010. (V.21.) PTB határozat

A bizottság (a) Megkéri Kozma Tamást – mint az MTA Oktatási Bizottság „oktatástudományi” munkabizottságának vezetőjét -, hogy betekintésre bocsássa rendelkezésre a munkabizottság eddig elkészült anyagát. (b) Fölkéri a Falus Ivánt, hogy – az előző bizottsági ülés (2010. február 19) vitája alapján a tanárképzéssel kapcsolatban fogalmazza meg és bocsássa megvitatásra az álláspontját. (c) Fölkéri Csapó Benőt, hogy –aktuális akadémiai előadása alapján – az MTA Oktatási Bizottság közoktatási munkabizottságának megállapításaival kapcsolatban fogalmazza meg és bocsássa megvitatásra az álláspontját. (d) Fölkéri Halász Gábort, hogy – folyamatban lévő kutatásai alapján – tekintse át az oktatáskutatás nemzetközi tendenciáit, illetve hazai föladatait. Az anyagok vitájára a bizottság legközelebbi ülésén kerüljön sor.

 

4/2010. (V.21.) PTB határozat

A bizottság köszönetét fejezi ki Pataki Gyöngyvérnek, hogy – Zrinszky László betegsége miatt – átvette és befejezte a „Tanulmányok a neveléstudományok köréből 2003” c. kötet szerkesztését, és ezzel lehetővé tette, hogy a sorozat ezen kötete megjelenhessen.

 

 1/2010. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság fölkéri doktori munkabizottságát, hogy – az elhangzottak alapján – készítsen állásfoglalás-tervezetet az egyetemi (PhD) doktori iskolák akkreditációjával kapcsolatban, és azt terjessze a bizottság elé. Fölkéri Szabó László Tamást az állásfoglalás-tervezet megszövegezésére.

 

2/2010. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság köszönettel fogadja egy interdiszciplináris albizottság előkészítését. Az elhangzottak alapján fölkéri Benedek Andrást, hogy – az elhangzottak figyelembe vételével – szervezze meg az albizottságot, és tegyen javaslatot az elnök személyére és az albizottság elnevezésére.

 

3/2010. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság – tudomásul véve vonatkozó albizottságainak állásfoglalásait – fölkéri Forgó Sándor, Hoffmann Rózsa és Koltai Dénes köztestületi tagtársakat, hogy elnökként irányítsák az informatikai, a pedagógusképzési és az andragógiai albizottságot.

 

4/2010. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság ad hoc bizottságot küld ki az albizottságokra vonatkozó szabályozás megfogalmazására. Fölkéri Brezsnyánszky Lászlót és Hunyady Györgynét az ad hoc bizottságban való részvételre, valamint Németh Andrást az ad hoc bizottság munkájának koordinálására.

 

5/2010. (IX.25.) PTB határozat

A bizottság fölkéri a „prezidentek munkabizottságát” (vezető: Csapó Benő), hogy véglegesítsék javaslatukat az ONK 2010 elnökjelöltjéről. Előzetesen egyeztetve az elnökséggel, a bizottság a jelöltet a november 20-i ülésén kívánja jóváhagyni.

 

1/2010. (X.22.) PTB határozat

A Bizottság Akadémia doktori tagjai Vámos ágnes akadémia doktori pályázatát 98%-os szavazataránnyal támogatják.

Javasolják a következő bizottság kiküldését:

Elnök: Pölöskei Ferenc akadémikus (tartalék: Meleg Csilla DSc)

Titkár: Horváth H. Attila PhD (tartalék: Pusztai Gabriella PhD)

Opponensek: Nagy József DSc, Nikolov Mariann DSc, Szépe György CSc (tartalék: Szabó László Tamás DSc)

Tagok: Benedek András DSc, Orosz Sándor DSc, Pukánszky Béla DSc, Meleg Csilla DSc, Földesiné Szabó Gyöngyi DSc, Klaudy Kinga DSc

 

2/2010. (X.22.) PTB határozat

A bizottság fölmenti Szabolcs évát a doktori pályázatokkal kapcsolatos titkári teendők alól mindaddig, ameddig saját doktori folyamata le nem zárul. Egyben fölkéri az elnököt és az alelnököt a doktori ügyekkel kapcsolatos titkári teendők végzésére a mondott időszak alatt.

 

3/2010. (X.22.) PTB határozat

A bizottság elnöke kérje föl Kardos Józsefet és Nagy Péter Tibort (tartalék: Donáth Péter) Szabolcs éva doktori habitusvizsgálatára; valamint

kérje föl Forray R Katalint és Meleg Csillát (tartalék: Halász Gábor) Pusztai Gabriella habitusvizsgálatára, mihelyt az érintettek pályázatai a bizottsághoz beérkeznek.

 

4/2010. (X.22.) PTB határozat

Az ONK 2010 alatt tartandó nyílt bizottsági ülésen (2010.11.05, 18.00-20.00) Halász Gábor terjessze vitára a nevelés- és oktatáskutatásról készített anyagát; Kozma Tamás pedig számoljon be a bizottság 2010. évi tevékenységéről.

 

1/2010. (XII.10.) PTB határozat

A bizottság felkéri Kozma Tamást és Falus Ivánt, hogy Zsolnai Anikó doktori kérelmének elbírálásában habitusvizsgálóként vegyenek részt.

2/2010. (XII.10.) PTB határozat

A bizottság felkéri Csapó Benőt, hogy a doktori iskolák vezetőivel konzultálva dolgozzon ki egy olyan kritériumrendszert, amely a köztestületbe való felvétel elbírálásához nyújt segítséget a bizottságnak.