Nevelésszociológiai Albizottság

Az albizottság céljai, feladatai: A Nevelésszociológiai Albizottság a Pedagógiai Tudományos Bizottság 11 albizottságának egyikeként működik. Célunk, hogy felöleljük a nevelésszociológiai kutatások minél szélesebb spektrumát. Területi lefedettségünk jelentős: az albizottságban az ország szinte valamennyi neveléstudományi iskolája képviselteti magát. Munkánkat a rendes tagokon kívül a tudományterületi- és az országhatárok miatt 19 külső tag segíti. Az albizottság elsősorban a folyó kutatások eredményeinek megvitatását és disszeminálását tartja feladatának, amely műhelyviták, konferenciák formájában történik.

Az albizottság vezetősége: Prof. Dr. Pusztai Gabriella, egyetemi tanár

Az albizottság titkára: Bocsi Veronika, főiskolai docens

Az albizottság tagjai: Bacskai Katinka, Bényei Judit, Bocsi Veronika, Bodnárné Kiss Katalin, Boreczky Ágnes, Cserti Csapó Tibor, Dávid Beáta, Erdei Gábor, Engler Ágnes, Fehérvári Anikó, Fináncz Judit, Fónai Mihály, Forray R. Katalin, Gönczi Ibolya, Györgyi Zoltán, Horkai Anita, Imre Anna, Jancsák Csaba, Juhász Erika, K. Nagy Emese, Kozma Tamás, Kovács Klára, Lannert Judit, Mandel Kinga, Márkus Edina, Meleg Csilla, Németh Nóra, Orosz Anna, Pető Ildikó, Pusztai Gabriella, Révay Edit, Szabó Ildikó, Szemerszki Marianna, Szíjártó Imre, Varga Aranka, Zsolnai Anikó

Az albizottság által működtetett honlap: www.nevelesszociologia.iif.hu

Az albizottság fontosabb kiadványai:

Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella és Kovács Klára.
http://mek.oszk.hu/14000/14048/14048.pdf

Az oktatáskutatásban forgalomban levő eredményesség-felfogások hiányosságait felismerve jelen tanulmánykötet elsősorban a hallgatók felsőoktatási eredményességének megközelítési lehetőségeivel, az eredményességet támogató intézményi és intézményen kívüli tényezőkkel valamint néhány speciális hallgatói csoport sikeres karrier befutására való esélyének mérlegelésével foglalkozik.

Kovács Klára: A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban
http://mek.oszk.hu/14300/14342/14342.pdf

Kovács Klára monográfiája első ránézésre egy felsőoktatási régió hallgatóinak sportolási szokásait mutatja be, ám ezen túlmenően azonosítja és összeméri egymással a rendszeres vagy alkalmi testmozgásra hajlamosító társadalmi tényezőket, valamint feltérképezi az egyetemi, főiskolai közegben zajló sportolás egészségmagatartásra, rezilienciára, a szubjektív jóllétre és az eredményességre gyakorolt hatását.

Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Szerk.: Pusztai Gabriella és Ceglédi Tímea
http://mek.oszk.hu/14700/14763/

A kötet szerzői arra a kérdésre keresték a választ, hogy 2015-ben milyen a régiónk pedagógushallgatóinak társadalma, kik képviselik a jövendő pedagógusainak utánpótlását, a hallgatók milyen háttérből, milyen indíttatással, elköteleződésekkel érkeznek a képzésbe, s főképpen, hogyan formálódik a professzionális identitásuk a felsőoktatási évek alatt.

Kozma Tamás és munkatársai: Tanuló régiók Magyarországon. Az elmélettől a valóságig.
http://mek.oszk.hu/14100/14182/14182.pdf

Kötetünk a 2011-2015 között folyó tanuló régiós kutatás (LeaRn projekt) eddigi eredményeinek összefoglalása; a vizsgálatok és elemzések első, teljességre törekvő, magyar nyelvű bemutatása. A kötet, amelyet kezében tart az olvasó, nem zárójelentés a szóhagyományos értelmében. Inkább monografikus feldolgozása azoknak a vizsgálatoknak, elemzéseknek és tanulmányozásoknak, amelyeket a kutatás során és céljai elérése végett végeztünk.

Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei
http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/BV-Okt-Ertekmetsz-unmark.pdf

Bocsi Veronika munkájának az elsődleges célja, hogy két területet, az értékek és a felsőoktatás világát összekapcsolja. Ez az összekapcsolás azonban túlnyúlik az általános értékpreferenciák szféráján, és magában foglalja a munkaértékeket, illetve az egyetemkoncepciókban megragadható mintázatokat is.

Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Szerk: Györgyi Zoltán, Simon Mária és Vadász Viola

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1507326_szerep-_es_funkciovaltasok_a_kozoktatas_vilagaban_beliv.pdf

A közoktatás-irányítás és -finanszírozás 2010 utáni átalakítása a terület valós, sok esetben két évtizedes, illetve részben a korábbi, decentralizált irányítás diszfunkcióival összefüggésbe hozható problémákra kívánt választ adni. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, amikor a rendszer működését vizsgáló kutatásokba kezdett 2013–2014-ben a TÁMOP 3.1.1. programkeretén belül, egyrészt az aktuális helyzetkép megrajzolására törekedett, másrészt a vizsgálati eredmények részleges közreadásával az ágazatirányítást kívánta támogatni a további fejlesztések tervezésében, megvalósításában.

Eredményesség és társadalmi beágyazottság. A délután 4-ig kiterjesztett iskola bevezetésének első tapasztalatai. Szerk.: Imre Anna

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1506889_eredmenyesseg_es_tarsadalmi_beagyazottsag_beliv.pdf

Kutatásunk a kiterjesztett, délután 4 óráig tartó iskola bevezetésével foglalkozott a bevezetés folyamatának elemzése és néhány első kapcsolódó eredmény feltárása révén – a jelen kötet e tapasztalatok legjavát gyűjtötte egybe. A kutatás eredményei az irodalomelemzés és a nemzetközi tapasztalatok nyomán rámutatnak a tanórán és iskolán kívüli foglalkozások lehetőségeire, még ha mindeközben hangsúlyozni kell az értékelés nehézségeit és helyenként a tapasztalatok ellentmondásosságát is. A kutatás empirikus részének eredményei ugyanakkor láthatóvá teszik a hazai bevezetés és a jelenlegi gyakorlatok korlátait is, amelyek egyelőre nem teszik lehetővé, hogy a kényszerek helyett a lehetőségek felől közelítve gondolkodhassunk a délutáni foglalkozásokkal kapcsolatos feladatokról.